Tóm tắt dự án Địa điểm Thời gian
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Khách hàng: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Mô tả công việc thực hiện:
  • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt và quan trắc tiếng ồn tại khu vực nhà máy nhiệt điện, bãi thải xỉ than, khu vực dân cư
  • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
  • Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Hải Dương 2015-2020