Tóm tắt dự án Địa điểm Thời gian
Giám sát môi trường giai đoạn thi công Gói thầu A5 (Đoạn Yên Bái) – Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Keangnam Enterprises (Hàn Quốc)
Mô tả công việc thực hiện:

Khách hàng:
  • Quan trắc đánh giá môi trường xung quanh khu vực dự án trong giai đoạn thi công
  • Khảo sát, quan trắc tiếng ồn
  • Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiếng ồn
Hoàn thành báo cáo môi trường trình Chủ đầu tư (VEC)
Yên Bái 2011-2014