Tóm tắt dự án Địa điểm Thời gian
Quan trắc, lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Nhiệt điện Mông Dương
Khách hàng: Công ty Nhiệt điện Mông Dương
Mô tả công việc thực hiện:
  • Lấy mẫu và phân tích môi trường và quan trắc tiếng ồn, độ rung khu vực công ty
  • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Quảng Ninh 2018-2020