• Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các hồ sơ pháp lý về môi trường;
  • Tư vấn thiết kế, chế tạo, cung cấp, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ các công trình, thiết bị xử lý chất thải, công nghệ thân thiện môi trường, công nghệ tái chế và tái sử dụng chất thải,…
  • Tư vấn giải pháp kỹ thuật, thiết kế, chế tạo và chuyển giao công nghệ các công trình giảm thiểu độ rung, tiếng ồn trong môi trường công nghiệp, xây dựng và môi trường lao động,…
  • Tư vấn kiểm kê phát thải, kiểm toán chất thải; Tư vấn về các chương trình hoạt động theo cơ chế phát triển sạch (CDM Program of Activities - PoA); Tư vấn hệ thống quản lý môi trường cho doanh nghiệp (EMS), tiêu chuẩn hóa theo ISO 14001;
  • Tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực quản lý môi trường cho các doanh nghiệp.