• Là đơn vị đầu mối trong mạng lưới các tổ chức về sản xuất sạch hơn trong ngành Công thương, thực hiện các nhiệm vụ dự án về Sản xuất sạch hơn trong ngành Công thương;
  • Đào tạo, tập huấn Sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp triển khai áp dụng Sản xuất sạch hơn;
  • Tư vấn, hỗ trợ thông tin về SXSH, Đầu mối tiếp cận mạng lưới chuyên gia SXSH trong và ngoài nước,…
  • Phối hợp với cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp và các Sở Công thương đào tạo và cấp chứng chỉ Kỹ thuật An toàn hóa chất trong lưu giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất trong công nghiệp;
  • Tư vấn an toàn hóa chất; xây dựng kế hoạch/ biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các doanh nghiệp.