• Là đơn vị đầu mối quản lý số liệu quan trắc, điều tra môi trường của ngành Công thương. Chủ trì xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin môi trường ngành Công thương;
 
  • Thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cả nước;
 
  • Thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng môi trường cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (đô thị, khu dân cư, trường học, cấp thoát nước,…), xây dựng nhà máy sản xuất công nghiệp,...
  • Thực hiện Quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.