CECP cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất, có khả năng cạnh tranh nhất trong lĩnh vực môi trường và sản xuất sạch hơn.
Quan trắc, phân tích môi trường

Là đơn vị đầu mối quản lý số liệu quan trắc, điều tra môi trường của ngành Công thương.

16:50 11/03/21 2.010 lượt xem
Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng

Là đơn vị đầu mối trong mạng lưới các tổ chức về sản xuất sạch hơn trong ngành Công thương, thực hiện các nhiệm vụ dự án về Sản xuất sạch hơn trong ngành Công thương;

17:06 11/03/21 1.704 lượt xem
Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải

Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và các hồ sơ pháp lý về môi trường;

17:13 11/03/21 1.697 lượt xem
An toàn hóa chất

15:11 06/09/21 797 lượt xem
Hotline
098.762.7201
Zalo
098.762.7201