Tóm tắt dự án Địa điểm Thời gian
Lập báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Nhiệt Điện Na Dương năm 2010 - 2019 Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV)
Khách hàng: Công ty Nhiệt Điện Na Dương (TKV)

Mô tả công việc thực hiện:
  • Lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước thải, nước mặt tại khu vực nhà máy nhiệt điện, bãi thải xỉ than, khu vực dân cư
  • Đánh giá mức độ ảnh hưởng từ tiếng ồn của quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh
Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho khu vực sản xuất
Lạng Sơn 2010-2019