Sơ đồ tổ chức

Giám đốc, Phòng hành chính tổng hợp, Phòng kế hoạch, Phòng quan trắc môi trường và an toàn hóa chất, Phòng phân tích, Phòng tư vấn và công nghệ

 
Sơ đồ tổ chức

 
 
Hotline
0975.495.851
Zalo
0975.495.851