Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch.
Nhãn
Nhãn
Nhãn